e.

ben bazen eksilirim biraz.

Mustafa Kemal Atatürk.

"hep bir hüzün, hep yalnızlık…"

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter